مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی

مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی

برچسب ها:
تحقیق بی عدالتیمقاله نابرابری آموزشینظام آموزشی ایرانمکتب انتقادیمقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشینظريه هاي كلاسيك جامعه شناسيماركسيست هاي ساختارگرا و اختيارگرانظريه باز

رفتن به سایت اصلی

مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی از سری تحقیق های رشته علوم تربیتی میباشد. این تحقیق با گرایش فلسفه تعلیم وتربیت در 229 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدههدف این پژوهش عبارت از شناسایی علل و عوامل ایجادکننده ی نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران و مقایسه ی آن با مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی بود. این پژوهش در پارادایم کیفی و در دو بخش اسنادی و مصاحبه انجام گرفت. بخش اسنادی بررسی آرا و نظریات پائولو فریره به منظور استخراج مولفه های نابرابری آموزشی بود و بخش مصاحبه با معلمان دبیرستان های شهر شیراز و متخصصان تعلیم-وتربیت صورت گرفت. در بخش مصاحبه، داده ها به روش مصاحبه ی عمیق گردآوری شدند که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه ی هدفمند و با توجه به اصل نمونه گیری با حداکثر تنوع و با رعایت اصل اشباع شدگی انتخاب شدند و در بخش اسنادی، استخراج مولفه ها بر اساس آرا و نظریات پائولو فریره از بررسی چهار اثر وی یعنی آموزش ستمدیدگان، آموزش شناخت انتقادی، کنش فرهنگی برای آزادی، آموزش در جریان پیشرفت و به ویژه دو اثر آموزش ستمدیدگان و آموزش شناخت انتقادی با شیوه ی تحلیل استقرایی انجام گرفت. در ادامه نقاط اشتراک و افتراق مولفه های استخراج شده در جدولی تناظری ارایه گردید. پژوهش گر برای تجزیه و تحلیل داده ها در هر دو بخش از تحلیل محتوای استقرایی با رویکرد تئوری داده مبنا بهره گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل ایجادکننده ی نابرابری در نظام آموزشی ایران و مکتب انتقادی هر دو از یک ریشه برمی-خیزند. عوامل نابرابری آموزشی از دیدگاه مصاحبه شوندگان نشات گرفته از جامعه بود که در جامعه نیز نظام-های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی عوامل نابرابری را شکل می دادند. نظام آموزشی نیز با ساختار متمرکز موجود خود عوامل نابرابری را ایجاد می کند. از دیدگاه فریره، نابرابری ها و بی عدالتی ها برخاسته از جامعه است که در جامعه نیز نظام های مختلف در شکل گیری بی عدالتی ها و نابرابری ها دخیل اند و نظام آموزشی در جهت حفظ نابرابری‌های موجود عمل می کند؛ ازاین رو با توجه به تعریف متفاوت نابرابری آموزشی از دیدگاه مصاحبه‌شوندگان و دیدگاه فریره، مفاهیم استخراجی در لفظ مشترک اما در معنا متفاوت بودند.فهرست مطالب مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران به صورت زیر می باشد:چکیدهفصل اول:  مقدمه 1-‌1- بیان مسأله      5‌1-‌2- ضرورت و اهمیت پژوهش     71-‌3- اهداف پژوهش     91-3-1- اهداف جزيي    91-‌4- تعاریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات     91-‌4-1- نظام آموزش و پرورش     101-‌4-2- عدالت     101-‌4-‌3- برابري     101-‌4-‌4‌- نابرابري     111-‌4-‌5- برابري و نابرابري آموزشي     111-‌4-‌6- نظريه انتقادي     12فصل دوم: ادبیات پژوهش2-‌1‌- مبانی نظری     162- 1- 1- پیش سقراطيان     162‌- 1‌- 1- 1- هرقليطوس     162‌- 1‌- 1- 2- سوفسطاييان     162- 1- 2- سقراط     172- 1- 3- افلاطون     182- 1- 4- ارسطو    182- 1- 5- رواقيون     192-1-6- اپیکوریان    202- 1- 7- قرون وسطي     202-1-8- آگوستین    202- 1- 9- توماس هابز     212- 1- 10- اسپینوزا     222- 1- 11- هيوم     222- 1- 12- روسو     232- 1- 13- كانت     242- 1- 14- هگل     252- 1- 15- فايده گران يا اصحاب اصالت فايده     252‌- 1‌- 15- 1- جرمي بنتهام     262‌- 1‌- 15- 2- جان استوارت ميل     262‌- 1‌- 15- 3- هنري سيجويك     262- 1- 16- كارل ماكس     272- 1- 17- نظريه هاي كلاسيك جامعه شناسي آموزش و پرورش درارتباط با نابرابري  2‌- 1‌- 17- 1- نظريه كاركردگرايي     272‌-1-‌17-‌1-‌1- اميل دوركيم     282‌-1-‌17-‌1-‌2- تالکوت پارسونز     282‌- 1‌- 17- 2- نظريه حساب سياسي     292‌-1-‌17-‌2-‌1- بلاو و دانکن     292‌-1-‌17-‌2-‌2- كلمن     302‌-1-‌17-‌2-‌3- کریستوز جنکز     302‌- 1‌- 17- 3- نظريه سرمايه انساني     312‌- 1‌- 17- 4- نظريه ماركسيستي     312‌-1-‌17-‌4-‌1- ماركسيست هاي ساختارگرا و اختيارگرا     322‌-‌ ‌1‌‌- 17-‌4- 1- 1- لويي آلتوسر    322‌-‌ ‌1‌‌- 17-‌4- 1- 2- آنتونیوگراشی     322‌-‌ ‌1‌‌- 17-‌4- 1- 3- ماكس وبر     332- 1- 18- نظرهاي معاصر در جامعه شناسي آموزش و پرورش در ارتباط با نابرابري2‌- 1‌- 18- 1- نظريه انتقادي     342‌- 1‌- 18- 2- نظريه هاي بازتوليد     342‌-1-‌18-‌2-‌1- نظريه باز توليد اجتماعي     352‌-1-‌18-‌2-‌2- نظريه تطابق     352‌-1-‌18-‌2-‌3- نظريه باز توليد فرهنگي     2‌-‌ ‌1‌‌- 18-‌2- 3- 1- باسیل برنشتاین    362‌-‌ ‌1‌‌- 18-‌2- 3- 2- پی یر بوردیو   2‌- 1‌- 18- 3- نظريه ي مقاومت     372-1-19- دیدگاه اندیشمندان و فیلسوفان مسلمان درباره عدالت و برابری    382-1-19-1- فارابی     382-1-19-2- خواجه نصیرالدین طوسی    382-1-19-3- غزالی    392-1-19-4- راغب اصفهانی    392-1-19-5- علامه طباطبایی    392-1-19-6- امام خمینی (ره)    402-1-19-7- شهید صدر    412-1-19-8- شهید مطهری    422‌-‌2- پیشینه‌ی پژوهش     432- 2- 1- پیشینه‌ی پژوهش هاي کیفی    2- 2- 2- پیشینه‌ی پژوهش هاي کمّی    2- 3- پرسش‌های پژوهش    2-4-باهم نگری ادبیات پژوهش    2-5- پرسش های پژوهش    فصل سوم: روش پژوهش3- 1‌‌- طرح پژوهش      513- 2 – روش داده‌یابی     523- 3 – روش داده‌کاوی     533- 4 – اعتبار‌سنجی پژوهش     56فصل چهارم: یافته های پژوهش4ـ 1ـ تحلیل و بررسی مصاحبه های پژوهش     604‌- 1‌- 1- 1- تعريف نابرابري آموزشي     614‌- ‌‌‌1-1-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري     624‌- ‌‌‌1-1-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره یک     644- 1- 2- نكات كليدي مصاحبه شماره دو     4‌- 1‌- 2- 1- تعريف نابرابري آموزشي     654‌- ‌‌‌1-2-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     654- 1- 3- نكات كليدي مصاحبه شماره سه     664‌- 1‌- 3- 1- تعريف نابرابري آموزشي     674‌- ‌‌‌1-3-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     674‌- ‌‌‌1-3-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی     684- 1- 4- نكات كليدي مصاحبه شماره چهار     694‌- 1‌- 4- 1- تعريف نابرابري آموزشي     694‌- ‌‌‌1-4-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     704‌- ‌‌‌1-4-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره چهار     724- 1- 5- نكات كليدي مصاحبه شماره پنج     724‌- 1‌- 5-1- تعريف نابرابري آموزشي     734‌- ‌‌‌1-5-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     734‌- ‌‌‌1-5-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره پنج     754- 1- 6- نكات كليدي مصاحبه شماره شش     754‌- 1‌- 6-1- تعريف نابرابري آموزشي     764‌- ‌‌‌1-6-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     774‌- ‌‌‌1-6-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره شش     804- 1- 7- نكات استخراجي از مصاحبه شماره هفت     814‌- 1‌- 7-1- عوامل ايجاد كننده نابرابري    814‌- ‌‌‌1-7-‌‌2- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره هفت     824- 1- 8- نكات كليدي مصاحبه شماره هشت     834‌- 1‌- 8-1- تعريف نابرابري آموزشي     844‌- ‌‌‌1-8-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     844‌- ‌‌‌1-8-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره هشت     874- 1- 9- نكات كليدي از مصاحبه شماره نه     884‌- 1‌- 9-1- تعريف نابرابري آموزشي     884‌- ‌‌‌1-9-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     884- 1- 10- نكات كليدي مصاحبه شماره ده     894‌- 1‌- 10-1- تعريف نابرابري آموزشي     894‌- ‌‌‌1-10-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     904‌- ‌‌‌1-10-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره ده     924- 1- 11- نكات كليدي از مصاحبه شماره يازده     924‌- 1‌- 11-1- تعريف نابرابري آموزشي     924‌- ‌‌‌1-11-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     924- 1- 12- نكات كليدي از مصاحبه شماره دوازده     934‌- ‌‌‌1-12-‌‌1- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     934‌- ‌‌‌1-12-‌‌2- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره دوازده     944- 1- 13- نكات كليدي از مصاحبه شماره سيزده     944‌- 1‌- 13-1- تعريف نابرابري آموزشي     954‌- ‌‌‌1-13-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     954‌- ‌‌‌1-13-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره سيزده     964- 1- 14- نكات كليدي از مصاحبه شماره چهارده     974‌- ‌‌‌1-14-‌‌1- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     974‌- ‌‌‌1-14-‌‌2- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره چهارده     984- 1- 15- نكات كليدي از مصاحبه شماره پانزده     984‌- 1‌- 15-1- تعريف نابرابري آموزشي     984‌- ‌‌‌1-15-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     994‌- ‌‌‌1-15-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره پانزده     1004- 1- 16- نكات كليدي از مصاحبه شماره شانزده     1014‌- 1‌- 16-1- تعريف نابرابري آموزشي     1024‌- ‌‌‌1-16-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     1024‌- ‌‌‌1-16-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره شانزده     1034- 1- 17- نكات كليدي از مصاحبه شماره هفده     1044‌- 1‌- 17-1- تعريف نابرابري آموزشي     1054‌- ‌‌‌1-17-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     1054‌- ‌‌‌1-17-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره هفده     1054- 1- 18- نكات كليدي از مصاحبه شماره هجده     1074‌- 1‌- 18-1- تعريف نابرابري آموزشي     1074‌- ‌‌‌1-18-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     1074- 1- 19- نكات كليدي از مصاحبه شماره نوزده     1074‌- ‌‌‌1-19-‌‌1- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     1084‌- ‌‌‌1-19-2- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره نوزده     1084- 1- 20- نكات كليدي از مصاحبه شماره بيست     1094‌- 1‌- 20-1- تعريف نابرابري آموزشي     1094‌- ‌‌‌1-20-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     1094‌- ‌‌‌1-20-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره بيست     1094ـ 2ـ شكل گيري مفاهيم     1104ـ 3ـ شكل گيري مقوله هاي مركزي     1194-4- شکل گیری مقوله ی اصلی 4ـ 5 ـ مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی     1274ـ 6 ـ نقاط اشتراك و افتراق مولفه های نابرابری آموزشی     146فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 5- بحث و نتیجه‌گیری    1505 -‌1‌‌- مقدمه     1505-2- تحلیل مولفه های نابرابری آموزشی از دیدگاه مصاحبه شوندگان    1515-2-1- نظام فرهنگي     1515-2-2- نظام سياسي     1535-2-3- نظام اجتماعي     1555-2-4- نظام اقتصادي     1585-2- 5‌‌- نظام آموزشي    1635‌- ‌‌‌2-5-1- ساختار متمركز آموزش و پرورش     1635‌- ‌‌‌2-5-1-1- مباني     1675‌- ‌‌‌2-5-3- اهداف     1685‌-2-‌5-‌1-2-1- اهداف غيرعملي     1705‌-2-‌5-‌1-‌2-2- عدم تناسب ميان اهداف و نيازهاي افراد     1725‌-2-‌5-‌1-‌2-3- اهداف ثابت، جهان متغير     1725‌-2-‌5-‌1-2-4- اهداف متغير و عدم توانايي اجرا     1735‌- ‌‌‌2-5-1-3- اصول     1735‌-2-‌5-1-3-1- اصل اول: عدم توجه به علایق، نیازها و تفاوت های افراد     1745‌-2-‌5-1-3-2- اصل دوم: عدم توجه به توانمندی افراد     1755‌-2-‌5-1-‌3-3- اصل سوم: نادیده گرفتن تفکر خلاق و مشارکتی افراد     1755‌-2-‌5-1-3-4- اصل چهارم: تحمیل و تلقین مواد آموزشی     1765‌-2-‌5-1-3-5- اصل پنجم: عدم هماهنگی دانش با اطلاعات روز جهان     1765‌- ‌‌‌2-5-1-4- روش     1775‌- ‌‌‌2-5-1-5- محتوا     1795‌- ‌‌‌2-5-1-6- ساختار تفكيكي     1805‌- ‌‌‌2-5-1-7- بوروكراسي اداري     1825‌- ‌‌‌2-5-9- مديريت آموزشي     1855‌-2-‌5-1-9- مديريت منابع انساني     1875‌- ‌‌‌2-5-1-10- ارزشيابي     1905‌- ‌‌‌2-5-1-11- اقتصاد آموزش و پرورش     1925 -‌3‌‌- تحلیل آرا و نظریات پائولو فریره     1945 -‌4‌‌- تحلیل نقاط اشتراك و افتراق مولفه هاي استخراجی     2015 -‌5‌‌- نتيجه گيري پاياني     2015 -‌6‌‌- پيشنهادها و محدوديت هاي پژوهش     2035-6- 1‌‌- پيشنهادهاي پژوهش     2035-6- 1‌‌- پيشنهادهاي كابردي     2035-6- 3‌‌- محدوديت هاي پژوهش     204فهرست منابعمنابع فارسی    205منابع انگليسي    210

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1264
مشاهده

کد فایل:9370
انتشار در:۱۳۹۶/۴/۱
حجم فایل ها:587

اشتراک گذاری:

 قیمت:

26,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تحقیق بی عدالتیمقاله نابرابری آموزشینظام آموزشی ایرانمکتب انتقادیمقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشینظريه هاي كلاسيك جامعه شناسيماركسيست هاي ساختارگرا و اختيارگرانظريه باز

 • ادبیات نظری تحقیق واژه، واژه های پایه، واژه گزینی در کشورهای مختلف

  ادبیات نظری تحقیق واژه، واژه های پایه، واژه گزینی در کشورهای مختلف دانلود ادبیات نظری تحقیق واژه، واژه های پایه، واژه گزینی در کشورهای مختلف دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اهمیت واژه ويلكينز…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي امور مالي و اداري شبكه بهداري

  دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي امور مالي و اداري شبكه بهداري برچسب ها: گزارش کاراموزي شبكه بهداري ابهر کاراموزي شبكه بهداري ابهر کارورزي شبكه بهداري ابهر دانلود گزارش کارآموزي شبكه بهداري ابهر شبكه بهداري ابهر شبكه بهداري ابهر رفتن به…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق خواندن و مطالعه

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق خواندن و مطالعه دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق خواندن و مطالعه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل میزان مطالعه و گرایش به خواندن 2 - 2 خواندن 3 - 2…

 • پیشینه و مبانی نظری بورس اوراق بهادار

  پیشینه و مبانی نظری بورس اوراق بهادار دانلود پیشینه و مبانی نظری بورس اوراق بهادار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : 2 - 1 - مقدمه 2 - 2 - بورس…

 • بررسی ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی

  بررسی ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی برچسب ها: زنجیره تأمین عملکرد صنایع غذاییپایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذاییپروژه بررسی ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذاییمبانی نظری و…

 • پاورپوینت کنترل ایمنی و امنیت ماشین آلات و مصالح و کارگاه

  پاورپوینت کنترل ایمنی و امنیت ماشین آلات و مصالح و کارگاه دانلود پاورپوینت کنترل ایمنی و امنیت ماشین آلات و مصالح و کارگاه دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت کنترل ایمنی وامنیت ماشین آلات…

 • دانلود مقاله بررسی پتانسیل حذف ماده گوگردی بلانکیت (Na2S2O4) و بهبود خصوصیات شربت قند در کارخانجات ق

  (Na2S2O4),بررسی,بلانکیت,بهبود,پتانسیل,حذف,خصوصیات,دانلود,شربت,قند,کارخانجات,گوگردی,ماده,مقاله دانلود فایل اصلی دانلود مقاله بررسی پتانسیل حذف ماده گوگردی بلانکیت (Na2S2O4) و بهبود خصوصیات شربت قند در کارخانجات ق از سایت دانلود فایل ر چکیدهبلانکیت (blanket)، ماده ای پرکاربرد درانواع صنایع تولیدی است که با نامهای سدیم دیتیونیت…

 • پیشینه و مبانی نظری همبستگی خانواده

  پیشینه و مبانی نظری همبستگی خانواده دانلود پیشینه و مبانی نظری همبستگی خانواده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل همبستگی خانواده انواع خانواده در چند دهه اخير با تحولات بسياري در فرهنگ جهاني در…

 • پاورپوینت آشنایی باکشور سوئد

  پاورپوینت آشنایی باکشور سوئد برچسب ها: کشور سوئد برای زندگیدرآمد در سوئدآشنایی با سوئدنقشه کشور سوئدقوانین کشور سوئدشهرهای سوئدآب و هوای سوئدزبان سوئدی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آشنایی باکشور سوئد دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی

  پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی دانلود پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی،در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن:…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

  دانلود پاورپوینت با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برچسب ها: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمتن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتتعریف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیستمقالات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتالگوی اسلامی ایرانی پیشرفتpdfششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتکتاب الگوی…

 • عناصر آمیخته بازاریابی 4p

  عناصر آمیخته بازاریابی 4p دانلود عناصر آمیخته بازاریابی 4p دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل عناصر آمیخته بازاریابی 4p فهرست مطالب : بازاریابی چیست ؟ جدول 2 - 1 عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل در…

 • پاورپوینت برند شهری

  پاورپوینت برند شهری برچسب ها: دانلود پاورپوینت برند شهریسیر تاريخی مطالعات برند شهرپاورپوینت مفهوم برند شهریپاورپوینت مطالعات برند شهریپاورپوینت شهرسازیپاورپوینت بررسی برندهای شهریبرند شهریپاورپوینت برند شهریپاورپوینت معنی و مفهوم برند شهری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت برند شهری دسته بندي…

 • پاورپوینت معماری رومانسک

  پاورپوینت معماری رومانسک برچسب ها: مقاله معماری رومانسکمعماری گوتیکمعماری بیزانسنقاشی رومانسکمعماری رنسانسمعماری رومانسک در انگلستانمعماری باروکسبک نرماندی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت معماری رومانسک دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع معماری رومانسک،…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع انفاق در راه خدا

  دانلود پاورپوینت با موضوع انفاق در راه خدا برچسب ها: احادیث انفاق در راه خدافواید انفاقچند نمونه انفاقانفاق در قرآنتحقیق در مورد انفاقراه هایی که میتوانیم انفاق کنیمراه های انفاقتعریف انفاق رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع انفاق…

 • دانلود مباني نظري آموزش و پرورش پیش از دبستان

  دانلود مباني نظري آموزش و پرورش پیش از دبستان دانلود دانلود مباني نظري آموزش و پرورش پیش از دبستان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 3 نگاهی به آموزش و پرورش پیش…

 • پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی وسلامت روانی

  پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی وسلامت روانی دانلود پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی وسلامت روانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی وسلامت روانی فصل دوم :…

 • نظریه های زیبا شناسی

  نظریه های زیبا شناسی دانلود نظریه های زیبا شناسی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری معماری نظریه های زیبا شناسی 1 منابع:   http://daneshnameh.roshd.ir 2 1-زیبا شناسی2-از نظریه های زیبا شناسی:1-باز نمای2-فرانمای3-فرمالیسم3-زیبا شناسی:1-تمجیدی2-مقوله ای4-موضوع…

 • دانلود پاورپوینت باموضوع پيوند اعضاء

  دانلود پاورپوینت باموضوع پيوند اعضاء برچسب ها: شرایط پیوند اعضاپیوند اعضا چیستتاریخچه پیوند اعضا در جهاناعضای قابل پیوند بدنپیوند آلوگرافتتعریف پیوند اعضاشرایط عضویت اهدا اعضاپیوند اعضا ویکی پدیا رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت باموضوع پيوند اعضاء دسته بندي :…

 • فایل پاورپوینت مباحث مهم حقوقي پيمانها و آشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني

  فایل پاورپوینت مباحث مهم حقوقي پيمانها و آشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني برچسب ها: دانلودپاورپوینت مباحث مهم حقوقی پيمانها پاورپوینت مباحث مهم حقوقی پيمانها طرح و محاسبه اجراءنظارتپاورپوینت مباحث مهم حقوقی پيمانها و آشنائي با انواع قراردادهای ساختماني پاورپوینت آشنائی…

 • پاورپوینت دستگاه عصبی

  پاورپوینت دستگاه عصبی برچسب ها: پاورپوینت دستگاه عصبی دستگاه عصبی مرکزی دستگاه عصبی محیطیگیرنده عصبیخلاصه سیستم پاراسمپاتیک مغزی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت دستگاه عصبی دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت دستگاه عصبیقالب بندی:…

 • پاورپوینت درمورد آداب نیکان فارسی هشتم درس ششم

  پاورپوینت درمورد آداب نیکان فارسی هشتم درس ششم دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمورد آداب نیکان فارسی هشتم درس ششم از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد آداب نیکان فارسی هشتم درس ششمقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 9محتویاتکلمات کلیدیدانش زبانیگفت و…

 • پاورپوینت سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع

  پاورپوینت سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع برچسب ها: سیستم های خرید و انبارداری pptدرس سیستمهای خرید انبارداری وتوزیعحقیق در مورد سیستم خرید و انبارداریسیستم های خرید انبارداری و توزیع علی اصغر انواری رستمیدانلود نمونه سوال سیستم های خرید انبارداری و…

 • دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تاسیس کارگاه خدمات چاپی و تیزر تبلیغاتی

  پروژه کارافرینی چاپ تبلیغات,چاپی,چاپی وساخت تابلوهای فلکسی,دانلود طرح توجیهی خدمات تبليغاتی,دانلود کارافرینی تیزر تبلیغاتی,طرح توجیهی چاپ بنر,طرح توجیهی خدمات تبلیغاتی,طرح توجیهی خدمات چاپی,طرح توجیهی دستگاه چاپ بنر,طرح کسب و کار دستگاه چا دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی…

 • مفاهیم و تعریف روابط بین فردی - پایان نامه رشته روان شناسی

  مفاهیم و تعریف روابط بین فردی - پایان نامه رشته روان شناسی برچسب ها: روابط بین فردی روابط خانواده روابط همسالان رفتن به سایت اصلی مفاهیم و تعریف روابط بین فردی - پایان نامه رشته روان شناسی دسته بندي :…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله(فصل 2 پایان نامه)

  پيشينه نظري,چارچوب نظري تعریف خودآگاهی,دانلود مباني نظري مهارت حل مساله,عوامل مؤثر در رشد خودآگاهي,فصل دوم پايان نامه ارشد خودآگاهی pdf,مباني نظري انواع روشهای حل مسئله,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله,مقاله خودآگاهی دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • پاورپوینت تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد

  پاورپوینت تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد برچسب ها: علوم اقتصادی پاورپوینت powerpoint pptx پروژه powerpoint pptx اماده پاورپوینت پایان نامه پروژه دانلود رایگان کامل تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي…

 • تحقیق نیوتن

  تحقیق نیوتن دانلود تحقیق نیوتن دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل آیزاک نیوتن در روز 25 دسامبر 1642 میلادی متولد شد. خانواده‌ اش از طبقه متوسط بودند و در مجاورت دریا در نزدیک وولستورپ زندگی می کردند.…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع شبکه های ATM

  دانلود پاورپوینت با موضوع شبکه های ATM برچسب ها: مقاله شبکه های atmشبکه های atmpdfتکنولوژی atmتحقیق در مورد atmatm چیستشبکه های مبتنی بر atmلایه های شبکه atmسیستم های atm رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع شبکه های ATM…

 • پاورپوینت نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی – مشورت وتوکل

  پاورپوینت نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی – مشورت وتوکل برچسب ها: نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی مشورت وتوکلنقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومیمزایای تصمیم گیری جمعی ومشورتیمزایای سمینار رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نقش ارزشها…

 • پاورپوینت سموم و تقسیم بندی انواع سموم

  پاورپوینت سموم و تقسیم بندی انواع سموم برچسب ها: طبقه بندی سموم کشاورزیانواع سموم کشاورزی pdfانواع سموم فسفرهانواع سموم کشاورزی و کاربرد آنهاتعریف سموم کشاورزیکتاب سموم کشاورزیتعریف سموم سیستمیکلیست سموم کشاورزی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سموم و تقسیم بندی…

 • ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا

  ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا دانلود ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا ( OMSAT - 3 ) معرفی آزمون آزمون آمادگی…

 • بررسی اصلاح سوگیری توجه در معتادین تحت درمان با شربت نگهدارنده متادون

  اصلاح سوگیری توجه,پیشینه اصلاح سوگیری توجه,پیشینه مواد مخدر در ایران,سوگیری پیش توجه,سوگیری توجه,شایعترین مواد برای سو مصرف,شرطی سازی عامل,ملاک‌های تشخیصیDSM دانلود فایل اصلی بررسی اصلاح سوگیری توجه در معتادین تحت درمان با شربت نگهدارنده متادون از سایت دانلود فایل تحقیق…

 • آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتو

  آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتو دانلود آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتو دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل به نام معماري كه انسان را مي سازد آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتوملقب به : آلوارآلتو فهرست…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع فرایند های رتبه بندی قشرهای اجتماعی

  دانلود پاورپوینت با موضوع فرایند های رتبه بندی قشرهای اجتماعی برچسب ها: فرایند های رتبه بندی قشرهای اجتماعیفرایند تمایز موقعیت های اجتماعیفرایند پاداش دهی به موقعیت های اجتماعیرابطه بین انواع پاداش اجتماعی موقعیت تحقیق فرایند های رتبه بندی قشرهای اجتماعی…